CE propune o nouă structură de buget pentru 2021-2027

Astăzi este un moment important pentru Uniunea noastră. Noul buget este o oportunitate de a ne modela viitorul ca o nouă și ambițioasă Uniune a 27 de state legate prin solidaritate” Președintele Jean-Claude Juncker 

Comisia propune astăzi un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027. Noul buget  prioritizează domeniile-cheie precum cercetarea, tineretul, economia digitală, prezintă noi instrumente pentru stabilitate financiară și noi surse de finanțare ce încurajează protejarea mediului. 

1. Un buget axat pe rezultate

Uniunea Europeană cu 27 de membri și-a stabilit prioritățile politice și are acum nevoie de resursele necesare pentru a răspunde acestora. În ansamblu, Comisia propune un buget pe termen lung de 1 135 de miliarde de euro în credite de angajament pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11 % din venitul național brut al UE27 (VNB) (a se vedea anexa 2; o notă informativă generală). Acest nivel al angajamentelor se traduce în 1 105 miliarde de euro (sau 1,08 % din VNB) în credite de plată. Aceasta include integrarea în bugetul UE a Fondului european de dezvoltare – principalul instrument al UE de finanțare a cooperării pentru dezvoltare cu țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific și care în prezent este un acord interguvernamental.

Pentru a finanța prioritățile noi și urgente, vor trebui majorate actualele niveluri de finanțare. Investițiile actuale în domenii precum cercetarea și inovarea, tineretul, economia digitală, gestionarea frontierelor, securitatea și apărarea vor contribui la prosperitate, sustenabilitate și securitate în viitor. De exemplu, bugetul alocat programului Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate va fi dublat. În acelați timp, se propune reducerea cu 5% a finanțării pentru politica agricolă comună și cea de coeziune, urmărind producerea de rezultate cu resurse mai puține, dar crescând eficiența.

2. Un buget modern, simplu și flexibil

Structura propusă azi de Comisia Europeană pentru viitorul buget al Uniunii Europene (cadrul financiar multianual 2021 – 2027).

3. Bugetul UE și statul de drept: buna gestiune financiară

O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism, care să protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă.

4. Un buget al UE pentru o uniune economică și monetară puternică și stabilă

Sunt propuse două noi instrumente:

  • un program de sprijin pentru reforme în valoare de 25 miliarde Euro
  • o Funcție europeană de stabilizare a investițiilor (împrumuturi reciproce – back-to-back – de la bugetul UE, de până la 30 miliarde Euro și asistență financiară pentru acoperirea dobânzii)

5. Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE

Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80 %), realocări și economii (aproximativ 20 %).

Comisia propune simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților noastre politice.

Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde:

  • 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii;
  • o cotă de prelevare de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare);
  • o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram).

Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12 % din totalul bugetului UE și ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com