Statul de drept: Comisia Europeană acționează pentru apărarea independenței judiciare în Polonia

În ciuda eforturilor repetate, de aproape doi ani de implicare a autorităților poloneze într-un dialog constructiv în contextul cadrului legii, Comisia a ajuns la concluzia că există un risc clar de încălcare gravă a statului de drept în Polonia.

Prin urmare, la data de 20 decembrie a.c, Comisia propune Consiliului să adopte o decizie în temeiul Articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (a se vedea anexa II). Comisia Europeană acționează pentru a proteja statul de drept în Europa. Reformele judiciare din Polonia arată că sistemul judiciar al țării se află acum sub controlul politic al majorității de guvernământ. În absența independenței judiciare, se pun întrebări serioase cu privire la aplicarea eficientă a legislației UE, de la protecția investițiilor la recunoașterea reciprocă a deciziilor în domenii atât de diferite, cum ar fi litigiile privind custodia copilului sau executarea mandatelor europene de arestare.

De asemenea, Comisia a emis o recomandare complementară (a patra) privind statul de drept, stabilind în mod clar măsurile pe care le pot lua autoritățile poloneze pentru a remedia situația actuală. În cazul în care autoritățile poloneze pun în aplicare acțiunile recomandate, Comisia este pregătită, în strânsă consultare cu Parlamentul European și cu Consiliul, să-și reconsidere propunerea motivată.  În plus, Comisia a decis să ia următorul pas în procedura sa de încălcare împotriva Poloniei pentru încălcările dreptului UE prin Legea privind organizarea instanțelor ordinare, care trimite Polonia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cu toate aceste măsuri fără precedent, Comisia își menține oferta pentru un dialog constructiv care să remedieze situația actuală.

1. Propunere motivată pentru decizia Consiliului

Într-o perioadă de doi ani, autoritățile poloneze au adoptat mai mult de 13 legi care afectează întreaga structură a sistemului judiciar din Polonia, afectând Tribunalul Constituțional, Curtea Supremă, curțile obișnuite, Consiliul Național pentru Justiție, serviciul de urmărire penală și Școala Națională de Judiciar. Modelul comun este că ramurile executive și legislative au fost sistematic active să intervină politic în compoziția, puterile, administrarea și funcționarea ramurii judiciare.
Propunerea motivată prezintă preocupările Comisiei, reamintind măsurile luate în cadrul Cadrului privind statul de drept și numeroasele contacte cu autoritățile poloneze pentru a încerca să identifice o soluție și invită Consiliul să constate că există un risc clar de încălcare gravă a statului de drept. Preocupările se referă în mod specific la lipsa unei revizuiri constituționale independente și legitime și a independenței judiciare.
În cazul în care autoritățile poloneze pun în aplicare acțiunile de remediere stabilite în Recomandarea privind statul de drept care însoțește propunerea sa motivată, Comisia este pregătită să reconsidere propunerea motivată.

2. Recomandarea privind statul de drept

Recomandarea privind statul de drept adoptată completează trei recomandări anterioare, adoptate la 27 iulie 2016, 21 decembrie 2016 și 27 iulie 2017. Recomandarea din 20 decembrie a.c. se concentrează asupra noilor preocupări ridicate de noua lege privind Curtea Supremă adoptată de Parlamentul polonez la 15 decembrie 2017 și legea privind Consiliul Național al Justiției adoptată la 15 decembrie 2017. Autoritățile poloneze nu au abordat încă preocupările identificate în primele trei recomandări ale Comisiei, care rămân valabile.

Recomandarea de astăzi stabilește în mod clar un set de acțiuni care trebuie luate de autoritățile poloneze pentru a răspunde preocupărilor sale. Autorităților poloneze li se cer următoarele:

-Modificarea legii Curții Supreme, neaplicarea unei vârste de pensionare reduse judecătorilor actuali, înlăturarea puterii discreționare a Președintelui pentru a prelungi mandatul judecătorilor Curții Supreme și eliminarea procedurii extraordinare de apel, care include o putere de redeschidere a hotărârilor judecătorești judecătorești luate cu ani în urmă ;
– Modificarea legii cu privire la Consiliul Național al Justiției, neterminarea mandatului membrilor de judecată și asigurarea faptului că noul regim de numire continuă să garanteze alegerea membrilor judecătorilor de către colegii lor;
– Modificarea sau retragerea legii privind organizarea instanțelor ordinare, în special în vederea eliminării noului regim de pensionare pentru judecători, inclusiv a competențelor discreționare ale ministrului justiției de a prelungi mandatul judecătorilor și de a numi și de a demite președinții de instanțe;
– Să restabilească independența și legitimitatea Tribunalului Constituțional, garantând faptul că judecătorii, președintele și vicepreședintele acestuia sunt aleși în mod legal și asigurându-se că toate hotărârile sale sunt publicate și aplicate pe deplin;
– Să se abțină de la acțiuni și declarații publice care ar putea submina în continuare legitimitatea sistemului judiciar.

3. Procedura privind încălcarea legislației UE

Colegiul comisarilor a decis, de asemenea, să înceapă la Curtea Europeană de Justiție acțiunea împotriva Guvernului Polonez pentru încălcarea legislației UE, în ceea ce privește Legea privind instanțele ordinare și, în special, regimul de pensionare pe care îl introduce. Preocuparea juridică cheie a Comisiei identificată în această lege se referă la discriminarea pe criterii de gen datorită introducerii unei vârste diferite de pensionare pentru judecătorii de sex feminin (60 de ani) și judecătorii de sex masculin (65 de ani). Acest lucru contravine articolului 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Directivei 2006/54 privind egalitatea de gen în ceea ce privește încadrarea în muncă.
În sesizarea sa către Curtea Europeană de Justiție, Comisia va preciza și preocuparea legată de faptul că independența instanțelor poloneze va fi subminată de faptul că Ministrului Justiției i sa acordat o putere discreționară de a prelungi mandatul judecătorilor care au ajuns la vârsta de pensionare (a se vedea articolul 19 alineatul (1) din TUE în combinație cu articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE).

Pasii urmatori
Recomandarea Comisiei invită autoritățile poloneze să abordeze problemele în termen de trei luni și să informeze Comisia cu privire la măsurile luate în acest sens. Comisia este pregătită să continue un dialog constructiv cu guvernul polonez. În cazul în care autoritățile poloneze pun în aplicare acțiunile recomandate, Comisia este pregătită, în strânsă consultare cu Parlamentul European și cu Consiliul, să-și reconsidere propunerea motivată.
În temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, Consiliul trebuie să audieze poziția Poloniei și să obțină consimțământul Parlamentului European (în temeiul articolului 354 din TFUE, Parlamentul European hotărăște cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrii săi), înainte de a adopta o decizie cu o majoritate de patru cincimi (22 din 27 de membri ai Consiliului care au dreptul de a vota în temeiul articolului 354 din TFUE), stabilind că există un risc clar de încălcare gravă a regulii lege. Consiliul poate, de asemenea, să adreseze recomandări Poloniei, care acționează în conformitate cu aceeași procedură de vot.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com